fbpx

Tazkiyyatun Nafsi – hal yang penting

Tazkiyyatun Nafsi – hal yang penting

Tazkiyyatun Nafsi – hal yang penting

Tazkiyyatun Nafsi merupakan hal yang penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sudah sepatutnya kita teladani dan kita amalkan.

Kajian ini akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Tazkiyatun Nafsi itu. Kajian akan meliputi definisi dari Tazkiyyatun Nafsi dan kepentingannya terhadap diri kita khususnya.

Secara bahasa, Tazkiyyatun Nafsi berarti membersihkan, mensucikan, menumbuhkan, atau mengembangkan. Sedangkan secara istilah Tazkiyyatun Nafsi berarti mensucikan hati dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Sarana Tazkiyyatun Nafsi adalah melalui ibadah dan berbagai amal baik. Sedangkan hasilnya adalah akhlak yang baik kepada Allah dan pada manusia, serta terpeliharanya anggota badan, senantiasa dalam batas-batas syari’at Allah SWT.

Tazkiyyatun Nafsi termasuk hal terpenting yang dibawa oleh para Rasul as. Hal ini sebagaimana yang Allah ingatkan dalam firman-Nya berikut ini:
“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2] : 129).

Di dalam beberapa ayat juga dijelaskan, antara lain pada surat Al-Baqarah [2] ayat 151, surat Ali Imran [3] ayat 164, surat Al-Jumu’a [62] ayat 2, dan surat An-Nazi’at [79] ayat 17 hingga 19.

Tazkiyyatun Nafsi yang dibawa oleh para Rasul ini adalah melalui:

Tadzkiir: Terhadap ayat-ayat Allah di setiap ufuk dan dalam diri manusia, terhadap perbuatan Allah atas ciptaanNya dan terhadap hukuman dan siksaanNya.
Ta’liim: Mempelajari Kitab dan Sunnah.
Tazkiyyah: Membersihkan hati dan memperbaiki tingkah-laku.
Tazkiyyatun Nafsi merupakan tujuan orang beriman.
Allah SWT berfirman:

“… di dalamnya ada orang-orang yang cinta untuk senantiasa membersihkan dirinya …” (QS. At-Taubah [9]: 108).

Di ayat lain Allah SWT juga berfirman:

“… dan sungguh akan kami selamatkan orang yang paling bertaqwa dari neraka, yaitu orang yang memberikan hartanya kerana ingin mensucikan dirinya.” (QS. Al-Lail [92]: 17-18).

Tazkiyyatun Nafsi merupakan parameter kebahagiaan atau kebinasaan.
Allah SWT berfirman:

“…sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syam [91]: 9-10).

Tazkiyyatun Nafsi untuk mengenal penyakit zaman dan cara mengubatinya.
Salah satu penyakit zaman saat ini adalah hilangnya khusyu’, cinta dunia dan takut mati (wahn). Penyelesaiannya adalah melalui tarbiyyah Islamiyyah. Dimana dalam tarbiyah tersebut diberikan tadzkiir, ta’liim dan tazkiyyah.