fbpx

03) Saya Mestilah Muslim Di Sudut ‘Aqidah

03) Saya Mestilah Muslim Di Sudut ‘Aqidah

03) Saya Mestilah Muslim Di Sudut ‘Aqidah

Berpegang dengan aqidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkadung dalam Kitabullah (al-Quran) dan sunnah Rasululllah Sallallahu’alaihiwasallam.

Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari kalangan Salafussoleh serta para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka.

Bagi memastikan saya benar-benar muslim dalam aqidah, maka saya mestilah beriman dengan perkara–perkara berikut:

1) Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Rabb yang maha bijaksana lagi berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun.
Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan, saling perlu memerlukan di antara satu juzu’ dengan juzu’ yang lain. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Rabb yang maha tinggi lagi maha berkuasa.

Firman Allah Subhanahuwata’ala :

“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai ‘arasy daripada apa yang mereka sifatkan.” (Al-Anbiya’, ayat 22)

2) Saya mestilah beriman bahawa Rabb yang maha mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan.
Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam dan wahyu dari Allah Subhanahuwata’ala itu sendiri.

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”

“Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada tuhan selain Dia, tuhan (yang mempunyai) ‘arasy yang mulia.”

(Al-Mu’minun, ayat 115-116)

3) Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahuwata’ala telah mengutuskan Rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali.
Saya juga beriman bahawa rasul terakhir dari kalangan rasul-rasul yang mulia itu ialah nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam yang Allah kurniakan kepadanya Al-Qur’an Al-Karim sebagai satu mu’jizat yang berkekalan.

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.” (Surah An-Nahl, Ayat 36)

4) Saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah ‘Azza wa jalla sepertimana yang Allah Subhanahuwata’ala sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepada-Nya dan mengabdikan diri kepada-Nya.
Firman-Nya :

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

“Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.”

“Sesungguhnya, Allah Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh.”

(Surah Az-Dzariyat, Ayat 56-58)

5) Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mu’min yang taat kepada Allah ialah syurga. Manakala balasan ke atas orang kafir lagi durhaka ialah api neraka.
Allah menerangkan:

“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.” (Surah Al-Syura, Ayat 7)

6) Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri.
Namun demikian kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku, melainkan dengan taufiq dan ‘inayah dari Allah. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendak-Nya.

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Dan jiwa serta penyempurnaannya.”


“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya.”

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”

“Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

(Surah Al-Syams, Ayat 7-10)

Dan firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(Surah Al-Muddaththir, ayat 38)

7) Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan dan penetapan hukum itu adalah hak mutlak Allah Subhanahuwata’ala.
Tidak harus sama sekali manusia itu mendahului atau membelakanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuan muslim atau para ulama’ berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas syari’at dalam batas-batas yang diizinkan.

Firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Tentang sesuatu apa pun yang kamu berselisih, maka keputusannya (terserahlah) kepada Allah, (yang mempunyai sifat-sifat sedemikian) itulah Allah Tuhanku, kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali.”

(Surah Al-Syura, Ayat 10)

8) Saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya.
Abu Hurairah radiallau ‘anh berkata: Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah bersabda yang maksudnya:

“Allah Subhanahuwata’ala mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kurang satu seratus. Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil (tunggal) dan menyukai (bilangan) yang ganjil”.

(Antara lain, maksud Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

9) Saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang zat-Nya sebagai mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam :
“Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zat-Nya kerana kamu tidaklah mengetahui keadaan sebenarnya.”

(Antara lain, maksud Hadith diriwyatkan oleh Abu Nu’aim di dalam Al-Halyah dan Al-Asbahani meriwayatkannya di dalam Targhib wa Al-Tarhib)

Berhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahuwata’ala terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Qur’an Al-karim membuktikan kesempurnaan keTuhananNya (UluhiyahNya). Kita dapati beberapa ayat Al-Qur’an membuktikan kewujudan Allah, sifat baqa’ (kekal), sifat qidam (sedia ada), sifat ia berlainan dengan segala makhluk, tidak mempunyai anak, tidak ada yang menandingi-Nya. Kita juga menemui ayat-ayat yang menunjukkan tuhan itu wujud dengan sendirinya, maha kaya dari segala makhluk-Nya, dan makhluk berhajat kepada kebesaran-Nya. Demikian juga kita menemui ayat-ayat yang menunjukkan keEsaan Allah pada zatNya, sifat-sifatNya dan perbuatanNya, keagunganNya dan keluasan ilmuNya ke atas sesuatu. Kita temui lagi ayat-ayat yang menunjukkan iradah Allah mengatasi segala iradah yang lain dan Allah itu bersifat hidup yang penuh dengan kesempurnaan.

Selain dari sifat-sifat yang disebut tadi, masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kesempurnaan lain bagi Allah Subhanahuwata’ala yang tidak tercapai oleh daya pemikiran manusia yang terbatas, tentang hakikat yang sebenarnya. Maha suci Allah, kita tidaklah dapat membataskan pujian kita terhadap-Nya sebagaimana ia memuji diriNya sendiri.

10) Saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan para salaf adalah lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasan tentang penta’wilan dan penta’thilan sesetengah ayat suci Al-Qur’an, yakni membiarkan sebahagian dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur’an dengan menyerahkan hakikat sebenar dan maknanya kepada Allah Tabaraka Wata’ala.
Saya juga mesti meyakini bahwa berbagai bentuk penta’wilan ayat-ayat tertentu oleh golongan khalaf (terkemudian) tidak wajar dijadikan sebab kepada perselisihan yang berlarutan. Jangan sampai timbul kembali perbalahan di antara golongan khalaf dan salaf di masa lampau maupun masa kini.

11) Saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.
Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan rasul-Nya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain Allah. Ini jelas dalam firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan di kalangan setiap umat itu seorang rasul supaya menyeru: Hendaklah kamu menyambah Allah dan jauhilah thaghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”(Surah An-Nahl, Ayat 36)

12) Saya juga mestilah takut hanya kepada-Nya dan tidak takut kepada yang lain.
Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan larangan-larangan-Nya.

Allah Subhanahuwata’ala menjelaskan:

“Sesiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya serta takut dan bertaqwa kepada-Nya maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

(Surah An-Nur, Ayat 52)

Firman Allah Subhanahuwata’ala seterusnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperolehi ampunan dan pahala yang besar.”

(Surah Al-Mulk, Ayat 12)

13) Saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut nama-Nya untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir dan apabila bercakap adalah kerana zikir.
Ini adalah kerana mengingati Allah itu merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan musuh di zaman ini, pancaroba kehidupan serta asam garamnya. Inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Sungguh benar peringatan Allah yang menyatakan:

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah dengan hanya mengingati Allah hati menjadi tenteram.”

(Surah Al-Ra’d, Ayat 28)

Firman-Nya lagi:

“Barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah (Al-Qur’an), Kami akan adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.”

“Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk.”

(Surah Al-Zulkhruf, Ayat 36-37)

Dr. Briel sendiri mengakui kenyataan ini dengan menegaskan:
“Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa.”

Manakala seseorang pakar jiwa Dr. Riel Karienji pula menyatakan:
“Sebenarnya para doktor penyakit jiwa menyedari bahaw keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oleh sesorang adalah satu jaminan untuk menyembuhkan mereka dari penyakit gelisah, tegang perasaan, penyakit saraf dan lain-lain”.

14) Saya juga wajib mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta.
Cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat dengannya. Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan kebaikan, berkorban dan berjihad di jalan-Nya di sepanjang masa. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, maka semua itu tidak sepatutnya menghalang saya dari mencintai Allah. Ini sejajar dengan seruan Allah yang mengingatkan:

“Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-mara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq.”

(Surah Al-Taubah, Ayat 24)

Pengorbanan demikian saya lakukan agar dapat merasai kelazatan dan kemanisan iman seperti yang diisyaratkan oleh Rasul yang mulia Sallallahu’alaihiwasallam:

“Barang siapa yang ada padanya tiga syarat ini, ia akan dapat merasai kemanisan iman: Jika ia menyintai Allah dan Rasulnya mengatasi kasihnya kepada orang lain. Jika ia menyintai seseorang, tidaklah ia cintai melainkan kerana Allah. Jika ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk memasuki api neraka.”

15) Saya mesti bertawakkal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepada-Nya.
Sifat tawakkal inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa dan diri saya yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi dengan mudah. Sifat ini menepati firman Allah Subhanahuwata’ala:

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Surah Al-Thalaq, Ayat 3)

Lihatlah betapa indahnya pesanan Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam untuk kita, di dalam sebuah hadithnya :

“Peliharalah titah perintah Allah nescaya Ia akan memelihara engkau (sepanjang masa), peliharalah larangan Allah nescaya engkau dapati Ia selalu di hadapanmu. Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah dan apabila engkau memohon hendaklah engkau memohon pertolongan dari Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untukmu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah Allah tetapkan untukmu dan sekiranya mereka sepakat menimpakan engkau dengan sesuatu keburukan tidaklah mereka melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta’ala tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas (telah ditentukan semuanya).”

16) Saya mestilah mensyukuri ni’mat-ni’mat-Nya ke atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya.
Bersyukur itu adalah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah menyatakan:

“Dan Allah telah menggeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu (dalam keadaan) kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Lalu Dia telah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran, supaya kamu berasa bersyukur (di atas ni’mat-ni’mat tersebut)”

(Surah Al-Nahl, Ayat 78)

Seterusnya Allah berfirman:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

“Dan Kami jadikan kepadanya kebun-kebun kurma serta anggur dan Kami pancarkan kepadanya beberapa mata air”

“supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.”

(Surah Yasin, Ayat 33-35)

Sebenarnya Allah Subhanahuwata’ala telah pun menambahkan kurniaan-Nya kepada orang-orang yang bersyukur dan Dia akan menambah kerugian terhadap golongan yang engkar. Firman Allah:

Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (ni’mat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (ni’matku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

(Surah Ibrahim, Ayat 7)

17) Saya mestilah sentiasa beristighfar memohon keampunan kepada Allah. Istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping memperbaharui taubat dan iman.
Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan jiwa.

Allah berfirman:

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi diri sendiri kemudian beristighfar memohon keampunan nescaya ia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Surah Al-Nisa’, Ayat 110)

Firman Allah seterusnya:

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui.”

“Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.”

(Surah Ali Imran, Ayat 135,136)

18) Akhir sekali saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah (merasai berada di bawah pengawasan) dengan Allah Subhanahuwata’ala dalam keadaan terang maupun tersembunyi kerana mengingatkan firman Allah:
Tidak ada percakapan rahsia di antara tiga orang melainkan dialah yang keempat dan tiada (percakapan antara) lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) percakapan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Surah Al-Mujadalah, Ayat 7)


Rujukan: “Apa Ertinya Saya Menganut Islam” (Terjemahan dari kitab Maza Ya’ni Intima’i Lil-Islam oleh Fathi Yakan.)